HET KROONTJE EN DE NOVEEN

VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Je kan het met een gewone rozenkrans bidden:

Kruisteken.

1x Onze Vader.
1x Wees gegroet.
Geloofsbelijdenis.

Op de grote kralen:

“Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en het bloed,
De Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon,
Onze Heer Jezus Christus,

tot vergeving van onze zonden en die van de gehele wereld.”

Op de kleine kralen, 10x: 

“Door het smartelijk lijden van Uw zoon,

heb medelijden met ons en met de gehele wereld.”

Aan het einde van het 5de tientje: 

“Heilige God, almachtige God, eeuwige God,

heb medelijden met ons en met de gehele wereld.” (3x)

“O Bloed en Water; die uit het hart van Jezus vloeiden,

als bron van Barmhartigheid voor ons –

Ik vertrouw op U.” (3x)

1 - HET KROONTJE VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

EERSTE DAG: GOEDE VRIJDAG, 2 APRIL

Jezus vraagt: "Leid vandaag de hele mensheid naar me toe, bijzonder alle zondaars, en dompel ze in de oceaan van Mijn Barmhartigheid. Daardoor vermindert ge mijn bitterheid om de verloren zielen."

LATEN WE OM BARMHARTIGHEID BIDDEN VOOR DE GEHELE WERELD:

Barmhartige Jezus, uw verhevenste eigenschap is medelijden te hebben en vergiffenis te schenken. Let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat we stellen in uw oneindige goedheid. Neem ons allen op in uw barmhartig Hart en stoot niemand af. We vragen het U om de liefde, die U met de Vader en de Heilige Geest verenigt.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen op de hele mensheid neer, vooral op de arme zondaars, wier enige hoop het allerbarmhartigste Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, is. Door Zijn smartelijk lijden, schenk ons Uw Barmhartigheid, opdat we allen samen uw almacht in eeuwigheid mogen prijzen. Amen.

TWEEDE DAG: STILLE ZATERDAG, 3 APRIL

Jezus vraagt: "Leid vandaag alle priesters en kloosterzusters naar me toe en dompel ze in de afgrond van Mijn Barmhartigheid. Zij gaven me de kracht mijn bitter lijden te doorstaan. Als door kanalen zal ik door hen Mijn Barmhartigheid over de hele mensheid uitgieten."

LATEN WE BIDDEN VOOR DE PRIESTERS EN DE KLOOSTERLINGEN:

Barmhartige Jezus, van wie al het goede komt, vermeerder de genade in de zielen van de priesters en kloosterlingen, opdat ze waardig en vol vertrouwen alle werken van barmhartigheid verrichten, door woord en daad hun naaste tot de Vader van Barmhartigheid in de hemel leiden en Hem in eeuwigheid de verheerlijking schenken, die Hem toekomt.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, sla de ogen van uw barmhartigheid op de uitverkorenen in uw wijngaard, de priesters en de kloosterlingen, en laat hun de genade van uw zegen toekomen. Door de goedheid van het Hart van Uw Zoon, schenk hun licht en kracht, opdat ze de mensen op de weg van het heil leiden om met hen eeuwig uw grenzeloze Barmhartigheid te verheerlijken. Amen.

DERDE DAG: PAASZONDAG, 4 APRIL

Jezus vraagt: "Leid vandaag alle trouwe en vrome zielen naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Deze zielen sterkten me op mijn lijdensweg. Ze waren druppels van troost in een zee van bitterheid."

LATEN WE BIDDEN VOOR DE GELOVIGE KRISTENEN:

Barmhartige Heiland, die de genadeschatten van uw Barmhartigheid overvloedig aan alle mensen schenkt, neem alle trouwe kristenen op in uw barmhartig Hart en sluit niemand uit. We vragen het U omwille van de onbegrijpelijke liefde tot de Hemelse Vader, die uw Hart verteert.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie met barmhartige blik op de trouwe zielen neer, die het erfdeel van Uw Zoon zijn. Door de verdiensten van zijn bitter lijden, schenk hen uw zegen en omhul ze eeuwig met uw bescherming. Laat niet toe dat ze de liefde en de schat van de Heilige Geest verliezen, maar geef dat ze in verering met de engelen en heiligen uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven. Amen.

VIERDE DAG: PAASMAANDAG, 5 APRIL

Jezus vraagt: "Leid heden naar me toe de heidenen en allen die me nog niet kennen. Gedurende mijn bitter lijden heb ik aan hen gedacht en hun latere ijver troostte mijn Hart. Dompel ze nu in de oceaan van mijn Barmhartigheid."

LATEN WE BIDDEN VOOR DE HEIDENEN EN ONGELOVIGEN:

Barmhartige Verlosser, Licht van de wereld, neem de zielen van alle heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen, in uw barmhartig hart op. Moge het licht van uw genade hen verlichten, opdat ze samen met ons de heerlijkheden van uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van de heidenen en ongelovigen, die U nog niet kennen. Ook zij zijn in het barmhartig Hart van Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, geborgen. Leid ze naar het licht van het evangelie, opdat het geluk, U te beminnen ook hen ten deel valle. Maak dat ook zij de vrijgevigheid van Uw Barmhartigheid eeuwig mogen loven, Amen.

VIJFDE DAG: DINSDAG, 6 APRIL

Jezus vraagt: "Breng heden de zielen van de ketters en de dwalenden naar me toe en dompel ze in de oceaan van mijn Barmhartigheid. Zij waren het die mijn lichaam en mijn Hart, de kerk dus, gedurende mijn bitter lijden verscheurden. Als ze echter in de schoot van de Kerk terugkeren, genezen ze mijn wonden en ondervind Ik troost in mijn lijden.

LATEN WE BIDDEN VOOR HEN DIE DWALEN IN HET GELOOF:

Barmhartige Verlosser, Gij zijt de goedheid zelf en weigert niemand het licht als hij er U om smeekt. Neem alle ketters en allen die in het geloof dwalen in uw barmhartig Hart op. Breng hen door het licht van uw genade terug in de schoot van de kerk. Laat hen altijd uw bescherming ondervinden en geef dat ook zij de onuitputtelijkheid van uw Barmhartigheid loven.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen van de ketters en van hen die dwalen in het geloof, en die verstokt, in hun fouten verhard, uw gaven misprezen en misbruikt hebben. Let niet op de hardheid van hun gemoed, maar op de liefde en het bitter lijden van Uw Zoon, die zo vurig heeft gebeden "opdat allen één zijn" (Joh 17,21) Geef dat ze spoedig tot de kudde terugkeren en samen met ons uw Barmhartigheid eeuwig loven. Amen.

ZESDE DAG: WOENSDAG, 7 APRIL

Jezus vraagt: "Leid heden de zachtmoedige en nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen naar me toe. Dompel ze in mijn Barmhartigheid. Ze zijn het meest gelijk vormig aan Mijn Hart en sterkten me in mijn smartvolle doodstrijd. Toen zag ik ze als engelen mijn altaren bewaken. Over hen zal ik stromen van genaden gieten, want enkel de nederige ziel, die geheel haar vertrouwen in Mij stelt, is in staat mijn gaven te ontvangen.

LATEN WE BIDDEN VOOR DE KINDEREN EN DE NEDERIGE ZIELEN:

Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd: "Leer van Mij dat ik zachtmoedig en nederig van Hart ben" (Matt 11,29). Neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de zielen van de kleine kinderen en van hen die zachtmoedig en nederig geworden zijn. Zij verrukken de hemel en zijn het voorwerp van bijzonder welgevallen van de Hemelse Vader; ze zijn als welriekende bloemen voor de Goddelijke Troon, waar God behagen schept in de geur van hun deugden. Maak dat deze zielen voortdurend in uw Hart verblijven en onophoudelijk de liefde en de barmhartigheid van God bezingen.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, blik genadig neer op de zachtmoedige en nederige zielen en op de zielen van de kleine kinderen, die het Hart van uw Zoon bijzonder dierbaar zijn. Door hun eigenschappen zijn ze het meest aan Jezus gelijkvormig en bezitten daardoor onvergelijkelijke macht bij de Troon van God "de Vader van alle Troost" (2 Kor. 1,3). We bidden U, algoede Vader van Barmhartigheid, uit liefde tot deze zielen en omwille van het eerherstel dat ze U schenken, zegen de ganse wereld opdat we onophoudelijk uw Barmhartigheid mogen bezingen. Amen.

ZEVENDE DAG: DONDERDAG, 8 APRIL

Jezus vraagt: Leid heden de zielen naar me toe, die mijn Barmhartigheid heel bijzonder vereren en verheerlijken. Deze zielen namen het meest aan mijn lijden deel en drongen het diepst in mijn geest door. Ze zijn levende weerspiegelingen van mijn barmhartig Hart. Deze zielen zullen in het komende leven met een bijzondere glans verschijnen, en geen enkele van hen zal in de hel gestoten worden. In het uur van hun dood zal Ik hen bijstaan.

LATEN WE BIDDEN VOOR HEN DIE DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID VEREREN EN VERSPREIDEN:

Barmhartige Verlosser, wiens Hart enkel liefde is, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart alle zielen die de grootheid van uw Barmhartigheid vereren en verspreiden. Uitgerust met de kracht van God zelf, steeds op uw oneindige Barmhartigheid vertrouwend, overgeven aan de Wil van God, dragen ze op hun schouders de ganse mensheid en bekomen voor haar onophoudelijk genade en vergiffenis van de Hemelse Vader. Mogen ze in hun ijver nooit verflauwen. Wees in hun doodsuur niet hun Rechter maar hun barmhartige Verlosser.

Onze Vader, Weegegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen, welke heel bijzonder uw ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke Barmhartigheid vereren en verheerlijken. In het Hart van Uw Barmhartige Zoon geboren, zijn ze als een levend evangelie: hun handen zijn vol barmhartigheid en hun van vreugde overstromende ziel zingt U een loflied toe. We bidden U, milde God, toon hun uw Barmhartigheid naar de maat van de hoop en het vertrouwen dat ze op U stellen, opdat de belofte van de Verlosser vervuld worde: dat Hij degenen zal beschermen, reeds in dit leven en bijzonder in het uur van de dood, die het mysterie van uw Barmhartigheid vereren en verspreiden. Amen.

ACHTSTE DAG: VRIJDAG, 9 APRIL

Jezus vraagt: "Leid heden de zielen van het vagevuur naar me toe en dompel ze diep in de afgrond van mijn Barmhartigheid, opdat stromen van mijn Bloed hun lijden verzachten. Al deze zielen zijn me dierbaar, terwijl ze de goddelijke Gerechtigheid genoegdoening schenken. Gij hebt de mogelijkheid hun lijden te verzachten, terwijl ge in de schatten van de Kerk put door de aflaten en offers van eerherstel... O, kondet ge toch hun kwellingen zien, ge zoudt niet ophouden hun de aalmoes van uw gebed te laten toekomen en hun schuld aan mijn Gerechtigheid af te betalen."

LATEN WE BIDDEN VOOR DE ARME ZIELEN IN HET VAGEVUUR:

Barmhartige Verlosser, Gij hebt gezegd: "Wees barmhartig, zoals mijn Hemelse Vader barmhartig is" (Luc 6,36), we bidden U, neem onder de bescherming van uw barmhartig Hart de arme zielen in het vagevuur, die u zo dierbaar zijn en de goddelijke Gerechtigheid voldoening schenken. Mogen de stromen van het bloed en water, die uit uw barmhartig Hart spruiten, de vlammen van het vagevuur doven, opdat ook daar de macht van uw Barmhartigheid geprezen worde.

Onze Vader, Weegegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, zie met barmhartige ogen neer op de zielen van het vagevuur. Omwille van het smartelijk lijden van onze Verlosser en omwille van de bitterheid die in deze uren zijn allerheiligste Hart vervuld heeft, toon uw Barmhartigheid aan degenen die onder uw gerechtige blik staan. We bidden U, wil op deze zielen enkel neerzien door de wonden van uw boven alles geliefde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, wiens goedheid en Barmhartigheid grenzeloos zijn. Amen.

NEGENDE DAG: ZATERDAG, 10 APRIL

Jezus vraagt: "Leid heden alle lauwe zielen naar me toe en dompel ze in de zee van mijn Barmhartigheid. Deze zielen hebben mijn Hart het pijnlijkst gewond. Voor hen walgde ik het meest in de Hof van Olijven. Zij ontrukten me de klacht: "Vader, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, doch niet mijn wil, maar uw Wil geschiede" (Luc. 22,42). Voor hen is mijn Barmhartigheid de laatste redding."

LATEN WE BIDDEN VOOR DE LAUWE ZIELEN:

Barmhartige Verlosser, Gij zijt de goedheid zelf, neem alle lauwe zielen onder de bescherming van uw allerbarmhartigste Hart. Mogen deze ijskoude zielen – die gelijken op de ontbinding van de dood en U daardoor met afschuw vervulden – zich verwarmen aan het vuur van uw reine liefde. O goedertierenste Jezus, wend uw Barmhartigheid aan en neem hen op in het brandpunt van uw liefde, opdat ook zij, door nieuwe ijver bezield, u dienen mogen.

Onze Vader, Weesgegroet, Ere zij...

Eeuwige Vader, blik genadig neer op de lauwe zielen, die immers ook het voorwerp zijn van de liefde van het allerbarmhartigste Hart van uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus. God van barmhartigheid en van alle troost, we bidden U, door de verdiensten van het smartvol lijden van uw geliefde Zoon, en door zijn drie uren durende doodstrijd aan het kruis, ontvlam hen in liefde, opdat ze opnieuw de verhevenheid van uw Barmhartigheid mogen verheerlijken in eeuwigheid. Amen.

2 - NOVEEN TOT DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 2021

Deze noveen ontving de H. Maria Faustina van Jezus, en wordt vooral gebeden vanaf Goede Vrijdag (negen dagen vóór de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid).

Het is ten zeerste aan te bevelen om op elk van de negen dagen deze noveen in combinatie met het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden. Voeg ook een intentie toe voor de noden in de wereld.

Dit Rozenkransgebed ontving de H. Faustina van Jezus, waarbij Hij haar de opdracht gaf om zijn genade bekend te maken, en om mensen aan te zetten tot het bidden van deze rozenkrans, waarin speciaal Gods genade wordt afgesmeekt voor onszelf en voor heel de wereld. Jezus zei tegen haar: 

“O, hoe groot zijn de genaden, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.”